Административни


назад
 1. Оперативен план към Стратегия 2020/2024
 2. Финансово осигуряване на Стратегия 2020/2024
 3. План- програма по БДП 2021
 4. Годишен план за дейността на детската градина 2021/2022 г.
 5. График за провеждане на консултации с учителите по групи за УГ 2021/2022
 6. Дневен режим 2021/2022 г.
 7. Програма за превенция на ранното отпадане от системата на предучилищното образование за 2021/2022 г.
 8. Програма за предоставяне на равни възможности и приобщаване на децата от учзвимите групи 2021/2022 г.
 9. Програмна система на ДГ 2021/2022 г.
 10. Мерки за повишаване качеството на образованието 2021/2022
 11. План-програма по БДП за 2021/2022 г.
 12. Телефони за контакт
 13. На вниманието на родителите на деца бежанци от Украйна
 14. Правилник за дейността на детската градина 2022
 15. Модел за работа със семействата и децата в периода на адаптация от семейната среда към детска градина
 16. Етичен кодекс на общността в ДГ №164 "Зорница"
 17. Стратегия за развитие на детското заведение 2020/2024
ДГ № 164 „Зорница“
1614 гр. София, р-н „Овча купел“,
ул. „Мечево усое“ № 6
тел. 02/957 86 22
info@dg164zornica.bg
Developed by Elevate Company Ltd.